Zaję­cia proekologiczne

SONY DSCW drugim tygod­niu wrześ­nia uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w zaję­ci­ach eduka­cyjnych z zakre­su ksz­tał­towa­nia postaw proeko­log­icznych. Na początku zajęć dzieci według wskazówek i instrukcji ani­ma­to­ra zbu­dowały wia­trak wyt­warza­ją­cy energię. Uczniowie zobaczyli jak przy uży­ciu tunelu aero­dy­nam­icznego w wia­trakach gen­erowany jest prąd elektryczny.
Pod­czas gry eduka­cyjnej, dzieci w prak­tyce uczyły się właś­ci­wego sor­towa­nia śmieci. Uczniowie odpowiadali na eko­log­iczne pyta­nia, dowiedzieli się np. jak dłu­go rozkłada­ją się odpady.  Spotkanie zakończyło się wręcze­niem drob­nych upominków – drew­ni­anych jojo. Wiedza jaką uczniowie zdobyli pod­czas tych prak­ty­cznych zajęć na pewno na dłu­go zostanie w ich pamię­ci. Real­iza­c­ja pro­jek­tu była współ­fi­nan­sowana ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach wspar­cia na wdrażanie oper­acji w ramach strate­gii roz­wo­ju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wstecz