Zaję­cia proekologiczne

SONY DSCW dru­gim tygo­dniu wrze­śnia ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych z zakre­su kształ­to­wa­nia postaw pro­eko­lo­gicz­nych. Na począt­ku zajęć dzie­ci według wska­zó­wek i instruk­cji ani­ma­to­ra zbu­do­wa­ły wia­trak wytwa­rza­ją­cy ener­gię. Ucznio­wie zoba­czy­li jak przy uży­ciu tune­lu aero­dy­na­micz­ne­go w wia­tra­kach gene­ro­wa­ny jest prąd elektryczny.
Pod­czas gry edu­ka­cyj­nej, dzie­ci w prak­ty­ce uczy­ły się wła­ści­we­go sor­to­wa­nia śmie­ci. Ucznio­wie odpo­wia­da­li na eko­lo­gicz­ne pyta­nia, dowie­dzie­li się np. jak dłu­go roz­kła­da­ją się odpa­dy.  Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się wrę­cze­niem drob­nych upo­min­ków – drew­nia­nych jojo. Wie­dza jaką ucznio­wie zdo­by­li pod­czas tych prak­tycz­nych zajęć na pew­no na dłu­go zosta­nie w ich pamię­ci. Reali­za­cja pro­jek­tu była współ­fi­nan­so­wa­na ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach wspar­cia na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ramach stra­te­gii roz­wo­ju lokal­ne­go kie­ro­wa­ne­go przez społeczność.

Wstecz