Zaję­cia czytel­nicze o kosmosie

1W lutym w grupie OP6E odbyły się zaję­cia czytel­nicze o kos­mosie. Dzieci oglą­dały książkę obrazkową pt. „Kras­nolud­ki. Fak­ty, mity i głupo­ty” i wspól­nie opowiadal­iśmy o kos­molud­kach, dzieci liczyły kos­molud­ki, opisy­wały czym zaj­mu­je się kos­molic­ja, jak wyglą­da plan­e­ta kosmoludków.
Następ­nie tworzyły stat­ki kos­miczne bez uży­cia kle­ju i noży­czek z przed­miotów zapro­ponowanych przez panią bib­liotekarkę. Pow­stały wys­trza­łowe raki­ety. Pod­czas cyk­lu zajęć czytel­niczych odbyły się spotka­nia z książką pop­u­larnonaukową pt. „Ziemia- nasza plan­e­ta”- nauczy­ciel bib­liotekarz opowiadał o Układzie Słonecznym, czy­tał cieka­wost­ki na tem­at poszczegól­nych plan­et, dzieci ode­grały scen­ki ruchu obro­towego Zie­mi wokół włas­nej osi oraz wokół Słoń­ca. Pod­sumowaniem pra­cy były plan­e­ty twor­zone na zasadzie gry z ele­men­ta­mi zapro­ponowany­mi przez nauczy­ciela. Na koniec zadaniem dzieci było nadanie nazwy planecie i tak pow­stały: Urani­da, Elaoid, Noba i inne.


Wstecz