Zaję­cia czy­tel­ni­cze o kosmosie

1W lutym w gru­pie OP6E odby­ły się zaję­cia czy­tel­ni­cze o kosmo­sie. Dzie­ci oglą­da­ły książ­kę obraz­ko­wą pt. „Kra­sno­lud­ki. Fak­ty, mity i głu­po­ty” i wspól­nie opo­wia­da­li­śmy o kosmo­lud­kach, dzie­ci liczy­ły kosmo­lud­ki, opi­sy­wa­ły czym zaj­mu­je się kosmo­li­cja, jak wyglą­da pla­ne­ta kosmoludków.
Następ­nie two­rzy­ły stat­ki kosmicz­ne bez uży­cia kle­ju i noży­czek z przed­mio­tów zapro­po­no­wa­nych przez panią biblio­te­kar­kę. Powsta­ły wystrza­ło­we rakie­ty. Pod­czas cyklu zajęć czy­tel­ni­czych odby­ły się spo­tka­nia z książ­ką popu­lar­no­nau­ko­wą pt. „Zie­mia- nasza pla­ne­ta”- nauczy­ciel biblio­te­karz opo­wia­dał o Ukła­dzie Sło­necz­nym, czy­tał cie­ka­wost­ki na temat poszcze­gól­nych pla­net, dzie­ci ode­gra­ły scen­ki ruchu obro­to­we­go Zie­mi wokół wła­snej osi oraz wokół Słoń­ca. Pod­su­mo­wa­niem pra­cy były pla­ne­ty two­rzo­ne na zasa­dzie gry z ele­men­ta­mi zapro­po­no­wa­ny­mi przez nauczy­cie­la. Na koniec zada­niem dzie­ci było nada­nie nazwy pla­ne­cie i tak powsta­ły: Ura­ni­da, Ela­oid, Noba i inne.


Wstecz