Zabawy sen­so­ryczne z wyko­rzys­taniem sztucznego śniegu w grupie 4C

IMG_5592Okres świąteczny zachę­ca do zimowych zabaw, jed­nak gdy aura za oknem jest ku temu niesprzy­ja­ją­ca, moż­na prze­nieść śnieżne zabawy do środ­ka. Przed­szko­la­ki z grupy 4C razem z pani­a­mi stworzyły sztuczny śnieg, który był nie tylko źródłem dziecięcej radoś­ci i zabawy, ale dostar­czył jed­nocześnie wspani­ałych doz­nań sensorycznych.
Lep­i­e­nie, ugni­atanie uspraw­nia niesamowicie moto­rykę małą, o której rozwój warto zad­bać w wieku przed­szkol­nym. Dzieci zaskaki­wały swoi­mi pomysła­mi lep­iąc igloo, bałwana, wyko­rzys­tu­jąc przy tym moc swo­jej wyobraźni. Była to więc również okaz­ja do pobudzenia dziecięcej kreatywności.

 

 
Wstecz