Zaba­wy sen­so­rycz­ne z wyko­rzy­sta­niem sztucz­ne­go śnie­gu w gru­pie 4C

IMG_5592Okres świą­tecz­ny zachę­ca do zimo­wych zabaw, jed­nak gdy aura za oknem jest ku temu nie­sprzy­ja­ją­ca, moż­na prze­nieść śnież­ne zaba­wy do środ­ka. Przed­szko­la­ki z gru­py 4C razem z pania­mi stwo­rzy­ły sztucz­ny śnieg, któ­ry był nie tyl­ko źró­dłem dzie­cię­cej rado­ści i zaba­wy, ale dostar­czył jed­no­cze­śnie wspa­nia­łych doznań sensorycznych.
Lepie­nie, ugnia­ta­nie uspraw­nia nie­sa­mo­wi­cie moto­ry­kę małą, o któ­rej roz­wój war­to zadbać w wie­ku przed­szkol­nym. Dzie­ci zaska­ki­wa­ły swo­imi pomy­sła­mi lepiąc igloo, bał­wa­na, wyko­rzy­stu­jąc przy tym moc swo­jej wyobraź­ni. Była to więc rów­nież oka­zja do pobu­dze­nia dzie­cię­cej kreatywności.

 

 
Wstecz