XXV Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matematyczny

1Dnia 17.05.2022 r. w Zes­pole Szkol­no- Przed­szkol­nym im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie odbył się XXV Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matem­aty­czny. Uczniowie z klas trze­ci­ch szkół pod­sta­wowych gminy Luzino‑z Barłom­i­na, Kębłowa, Sychowa, Luz­i­na mieli możli­wość wykaza­nia się swoi­mi wiado­moś­ci­a­mi oraz umiejęt­noś­ci­a­mi z zakre­su ortografii i rozwiązy­wa­nia zadań matematycznych.
Prace uczest­ników oce­ni­ała komis­ja w składzie: Han­na Plecke-prze­wod­niczą­ca, Karoli­na Rapel, Bea­ta Gresz­ta, Mag­dale­na Janikows­ka, Maria Schrad­er, Maria Semak, Natalia Danil­czyk. Zarówno w konkur­sie matem­aty­cznym jak i ortograficznym uczniowie zaprezen­towali wyso­ki poziom. W konkur­sie matem­aty­cznym I miejsce zdobył Daniel Janke (SP Luzi­no), którego przy­go­towała p. Ire­na Płukars­ka, II miejsce uzyskała Alek­san­dra Kanczkows­ka (SP Luzi­no) wychowan­ka p. Ane­ty Wiec­zorek, III miejsce zajęli: Tymon Siroc­ki (SP Barłomi­no) przy­go­towany przez p. Mar­ię Semak oraz Maciej Kwidz­ińs­ki (SP Luzi­no) wychowanek p. Klaudii Gru­ba. Dyk­tan­do pt. „Moje marzenia” najpiękniej napisała Alek­san­dra Kanczkows­ka, (SP Luzi­no) zaj­mu­jąc I miejsce, której opiekunem jest p. Ane­ta Wiec­zorek. II miejsce zdobyła Julia Paw­elec (SP Kębłowo), którą przy­go­towała p. Lidia Sten­ka, III miejs­ca uzyskały Amelia Slas (SP Luzi­no) wychowan­ka p. Ane­ty Wiec­zorek oraz Klara Krys­tkiewicz (SP Kębłowo), której opiekunem była p. Mag­dale­na Janikows­ka. Lau­reaci, jak i pozostali uczest­ni­cy konkursów otrzy­mali nagrody ufun­dowane przez Wój­ta i Radę Gminy Luzi­no. Wszys­tkim uczniom i nauczy­cielom przy­go­towu­ją­cym uczest­ników do konkursów serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.


Wstecz