XXV Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Matematyczny

1Dnia 17.05.2022 r. w Zespo­le Szkol­no- Przed­szkol­nym im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się XXV Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny. Ucznio­wie z klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych gmi­ny Luzino‑z Bar­ło­mi­na, Kębło­wa, Sycho­wa, Luzi­na mie­li moż­li­wość wyka­za­nia się swo­imi wia­do­mo­ścia­mi oraz umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su orto­gra­fii i roz­wią­zy­wa­nia zadań matematycznych.
Pra­ce uczest­ni­ków oce­nia­ła komi­sja w skła­dzie: Han­na Plec­ke-prze­wod­ni­czą­ca, Karo­li­na Rapel, Beata Gresz­ta, Mag­da­le­na Jani­kow­ska, Maria Schra­der, Maria Semak, Nata­lia Danil­czyk. Zarów­no w kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym jak i orto­gra­ficz­nym ucznio­wie zapre­zen­to­wa­li wyso­ki poziom. W kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym I miej­sce zdo­był Daniel Jan­ke (SP Luzi­no), któ­re­go przy­go­to­wa­ła p. Ire­na Płu­kar­ska, II miej­sce uzy­ska­ła Alek­san­dra Kancz­kow­ska (SP Luzi­no) wycho­wan­ka p. Ane­ty Wie­czo­rek, III miej­sce zaję­li: Tymon Siroc­ki (SP Bar­ło­mi­no) przy­go­to­wa­ny przez p. Marię Semak oraz Maciej Kwi­dziń­ski (SP Luzi­no) wycho­wa­nek p. Klau­dii Gru­ba. Dyk­tan­do pt. „Moje marze­nia” naj­pięk­niej napi­sa­ła Alek­san­dra Kancz­kow­ska, (SP Luzi­no) zaj­mu­jąc I miej­sce, któ­rej opie­ku­nem jest p. Ane­ta Wie­czo­rek. II miej­sce zdo­by­ła Julia Pawe­lec (SP Kębło­wo), któ­rą przy­go­to­wa­ła p. Lidia Sten­ka, III miej­sca uzy­ska­ły Ame­lia Slas (SP Luzi­no) wycho­wan­ka p. Ane­ty Wie­czo­rek oraz Kla­ra Kryst­kie­wicz (SP Kębło­wo), któ­rej opie­ku­nem była p. Mag­da­le­na Jani­kow­ska. Lau­re­aci, jak i pozo­sta­li uczest­ni­cy kon­kur­sów otrzy­ma­li nagro­dy ufun­do­wa­ne przez Wój­ta i Radę Gmi­ny Luzi­no. Wszyst­kim uczniom i nauczy­cie­lom przy­go­to­wu­ją­cym uczest­ni­ków do kon­kur­sów ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.


Wstecz