Wyróżnie­nie za udzi­ał w ogólnopol­skiej kam­panii profilaktyczno-edukacyjnej 

4Nasza szkoła została wyróżniona za udzi­ał w ogólnopol­skiej kam­panii pro­fi­lak­ty­czno-eduka­cyjnej pod hon­orowym patronatem Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej oraz Min­is­tra Sportu i Turysty­ki “Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”. Celem kam­panii było ksz­tał­towanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowot­nych zachowań oraz wzmac­ni­an­ie zasobów i umiejęt­noś­ci pozwala­ją­cych zmin­i­mal­i­zować ryzyko się­ga­nia po sub­stanc­je psychoaktywne.
Dzi­ała­nia ped­a­gogów, lekc­je z wychowaw­ca­mi oraz gazet­ki infor­mu­jące przy­czyniły się do real­iza­cji i udzi­ału w tym ważnym pro­jek­cie. Klasa VI c postanow­iła poświę­cić godz­inę wychowaw­czą na warsz­taty “Jestem sil­ny, jestem sil­na!”. Uczniowie zapoz­nali się z poję­ciem aser­ty­wnoś­ci, omówili sposo­by skutecznego odmaw­ia­nia nie tylko uży­wek, ale też rzeczy i sytu­acji, które są dla nich niekom­for­towe. Uczniowie dzielili się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi doty­czą­cy­mi szkodli­woś­ci niko­tyny i alko­holu, podawali także trafne spostrzeże­nia np. jak niemod­ny jest współcześnie niezdrowy tryb życia. Dyrekc­ja i pedagodzy dzięku­ją za doce­nie­nie wkładu pra­cy w kam­panię oraz za udzi­ał wszys­tkim naszym uczniom. Zachę­ca­ją również do udzi­ału w tegorocznej kam­panii “Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021”. Niech będzie ona równie owoc­na dla naszej szkoły!


Wstecz