Wyjątkowy Dzień Psa w świ­etl­i­cy szkolnej

19 mar­ca w świ­etl­i­cy odbył Dzień Psa-najlep­szego przy­ja­ciela człowieka. Z tej okazji panie ze świ­etl­i­cy zapoz­nały świ­etlicza­ki z różny­mi rasa­mi psów oraz cieka­wostka­mi o psach i ich zwycza­jach oraz obow­iązkach wobec nich.
Dzieci dowiedzi­ały się, że psy mają doskon­ały węch i słuch, dlat­ego pracu­ją w policji, ratu­ją ludzi i poma­ga­ją niewidomym w codzi­en­nym życiu. Najwięk­szym zaskocze­niem była wiz­y­ta dwóch małych, białych psi­aków, których właś­ci­cielką jest pani Agniesz­ka. Suza i Koko, bo tak nazy­wały się dwa pies­ki przyniosły dużo radoś­ci i wywołały uśmiech na twarzach naszych dzieci świ­etli­cowych. Uczniowie przy­go­towali też piękną pracę plas­ty­czno-tech­niczną przed­staw­ia­jącą naszych ulu­bieńców. Ten dzień zostanie zapewne na dłu­go w naszej pamięci.


Wstecz