Wybo­ry do Samorzą­du Uczniowskiego

davWybo­ry do Samorzą­du Uczniowskiego w naszej szkole odbyły się 18.09.2019 r.  Do boju o sie­dem miejsc przys­tąpiło 25 kandy­datów z klas V i VI, speł­ni­a­ją­cych wyma­gane kryteria.
Wybo­ry zostały poprzed­zone kam­panią wybor­czą. Kandy­daci przed­staw­iali w niej swo­je pro­gramy. Plakaty zaw­ier­ały propozy­cję dzi­ałań, które miały zachę­cić uczniów do głosowa­nia właśnie na nich. Nad praw­idłowym prze­biegiem głosowa­nia czuwała Komis­ja Wybor­cza w składzie: Aga­ta Gru­ba z VI b, Sara Patel­czyk z VI e oraz Kinga Kobiela z VI b. Najwięcej głosów otrzy­mała Michali­na Dąbkows­ka i ona w tym roku będzie pełnić funkcję prze­wod­niczącej SU. Pozostały­mi członka­mi zostali: Anton­i­na Hirsz (Vf),Wiktoria Wołod­ko (VIe),Zuzanna Szul­ta (Ve),Nikodem Socha (VI d),Miłosz Swo­bodz­ińs­ki (VI d),Agata Rażniews­ka (VIf). Koor­dy­na­torem wyborów był pan Piotr Jażdżews­ki. Opieku­na­mi SU w tym roku szkol­nym będą: pani Agniesz­ka Sit­ny, pani Syl­wia Willa oraz pani Natalia Podwojska.


Wstecz