Wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniowskiego

davWybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go w naszej szko­le odby­ły się 18.09.2019 r.  Do boju o sie­dem miejsc przy­stą­pi­ło 25 kan­dy­da­tów z klas V i VI, speł­nia­ją­cych wyma­ga­ne kryteria.
Wybo­ry zosta­ły poprze­dzo­ne kam­pa­nią wybor­czą. Kan­dy­da­ci przed­sta­wia­li w niej swo­je pro­gra­my. Pla­ka­ty zawie­ra­ły pro­po­zy­cję dzia­łań, któ­re mia­ły zachę­cić uczniów do gło­so­wa­nia wła­śnie na nich. Nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem gło­so­wa­nia czu­wa­ła Komi­sja Wybor­cza w skła­dzie: Aga­ta Gru­ba z VI b, Sara Patel­czyk z VI e oraz Kin­ga Kobie­la z VI b. Naj­wię­cej gło­sów otrzy­ma­ła Micha­li­na Dąb­kow­ska i ona w tym roku będzie peł­nić funk­cję prze­wod­ni­czą­cej SU. Pozo­sta­ły­mi człon­ka­mi zosta­li: Anto­ni­na Hirsz (Vf),Wiktoria Wołod­ko (VIe),Zuzanna Szul­ta (Ve),Nikodem Socha (VI d),Miłosz Swo­bo­dziń­ski (VI d),Agata Raż­niew­ska (VIf). Koor­dy­na­to­rem wybo­rów był pan Piotr Jaż­dżew­ski. Opie­ku­na­mi SU w tym roku szkol­nym będą: pani Agniesz­ka Sit­ny, pani Syl­wia Wil­la oraz pani Nata­lia Podwojska.


Wstecz