WITAJ WIOSNO!

1W poniedzi­ałek 22 mar­ca wszys­tkie dzieci z odd­zi­ału przed­szkol­nego świę­towały pier­wszy dzień wios­ny. Aby pod­kreślić charak­ter tego dnia, przed­szko­la­ki przyszły ubrane na zielono oraz przy pomo­cy pań nauczy­cielek wykon­ały wiosenne opas­ki na głowę oraz prace plastyczne.
Jesteśmy pewni, że głośno śpiewane piosen­ki na placu przed­szkol­nym usłysza­ła Pani Wios­na i zimie już wró­cić nie poz­woli. W ten sposób wszys­tkie dzieci chci­ały wyraz­ić swo­ją radość z przyjś­cia nowej pory roku. Przed­szko­la­ki w tym dniu poz­nały trady­c­je i zwycza­je związane z pow­i­taniem wios­ny. Po długiej i mroźnej zimie, chce­my ciepła, kwiatów, zielonych drzew i śpiewa­ją­cych ptaków i właśnie w naszym przed­szkolu już zagoś­ciła wios­na. Stało się to za sprawą pięknie ozdo­bionych okien oraz drzwi w wiosen­nym kli­ma­cie. Jesteśmy pewni, że stara­nia naszych wspani­ałych przed­szko­laków spraw­ią, że wios­na zawi­ta do nas na dobre.

 
Wstecz