WITAJ WIOSNO!

1W ponie­dzia­łek 22 mar­ca wszyst­kie dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go świę­to­wa­ły pierw­szy dzień wio­sny. Aby pod­kre­ślić cha­rak­ter tego dnia, przed­szko­la­ki przy­szły ubra­ne na zie­lo­no oraz przy pomo­cy pań nauczy­cie­lek wyko­na­ły wio­sen­ne opa­ski na gło­wę oraz pra­ce plastyczne.
Jeste­śmy pew­ni, że gło­śno śpie­wa­ne pio­sen­ki na pla­cu przed­szkol­nym usły­sza­ła Pani Wio­sna i zimie już wró­cić nie pozwo­li. W ten spo­sób wszyst­kie dzie­ci chcia­ły wyra­zić swo­ją radość z przyj­ścia nowej pory roku. Przed­szko­la­ki w tym dniu pozna­ły tra­dy­cje i zwy­cza­je zwią­za­ne z powi­ta­niem wio­sny. Po dłu­giej i mroź­nej zimie, chce­my cie­pła, kwia­tów, zie­lo­nych drzew i śpie­wa­ją­cych pta­ków i wła­śnie w naszym przed­szko­lu już zago­ści­ła wio­sna. Sta­ło się to za spra­wą pięk­nie ozdo­bio­nych okien oraz drzwi w wio­sen­nym kli­ma­cie. Jeste­śmy pew­ni, że sta­ra­nia naszych wspa­nia­łych przed­szko­la­ków spra­wią, że wio­sna zawi­ta do nas na dobre.

 
Wstecz