Wig­ili­jne spotka­nia klasowe 

SONY DSCW  Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyły się wig­ili­jne spotka­nia kla­sowe — 20 grud­nia 2019 r. Przy­go­towaniem zajęli się uczniowie wraz z wychowawcami.
Uroczysty charak­ter pod­kreślili nakryciem stołów biały­mi obrusa­mi, zapalony­mi świeca­mi i najwymown­iejszym sym­bol­em wig­ilii Bożego Nar­o­dzenia — opłatkiem położonym na sianku. Przy wtórze kolęd dzielili się nim, składa­jąc sobie nawza­jem życzenia. Wielo­let­nią trady­cją w naszej szkole było ubo­gace­nie przeży­wa­nia świąt Bożego Nar­o­dzenia przez wspólne oglą­danie jasełek. Insc­eniza­cję zaty­tułowaną „Niebi­ańs­ki prezent” przed­staw­iły dzieci z klas II, V i VI. Głównym jej przesłaniem była reflek­s­ja przemi­aną ludzkiego życia oraz to, że zło zawsze z dobrem zwycięża. W tym roku jaseł­ka zostały przy­go­towane przez Mirosławę Bar­gańską-Konkol i księdza M. Lewick­iego, a deko­rację wykon­ały panie: Syl­wia Willa i Mag­dale­na Richert


Wstecz