Wigi­lij­ne spo­tka­nia klasowe 

SONY DSCW  Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się wigi­lij­ne spo­tka­nia kla­so­we — 20 grud­nia 2019 r. Przy­go­to­wa­niem zaję­li się ucznio­wie wraz z wychowawcami.
Uro­czy­sty cha­rak­ter pod­kre­śli­li nakry­ciem sto­łów bia­ły­mi obru­sa­mi, zapa­lo­ny­mi świe­ca­mi i naj­wy­mow­niej­szym sym­bo­lem wigi­lii Boże­go Naro­dze­nia — opłat­kiem poło­żo­nym na sian­ku. Przy wtó­rze kolęd dzie­li­li się nim, skła­da­jąc sobie nawza­jem życze­nia. Wie­lo­let­nią tra­dy­cją w naszej szko­le było ubo­ga­ce­nie prze­ży­wa­nia świąt Boże­go Naro­dze­nia przez wspól­ne oglą­da­nie jase­łek. Insce­ni­za­cję zaty­tu­ło­wa­ną „Nie­biań­ski pre­zent” przed­sta­wi­ły dzie­ci z klas II, V i VI. Głów­nym jej prze­sła­niem była reflek­sja prze­mia­ną ludz­kie­go życia oraz to, że zło zawsze z dobrem zwy­cię­ża. W tym roku jaseł­ka zosta­ły przy­go­to­wa­ne przez Miro­sła­wę Bar­gań­ską-Kon­kol i księ­dza M. Lewic­kie­go, a deko­ra­cję wyko­na­ły panie: Syl­wia Wil­la i Mag­da­le­na Richert


Wstecz