Warsz­ta­ty mydlar­skie w gru­pie OP3

112 stycz­nia naj­młod­sze przed­szko­la­ki bra­ły udział w warsz­ta­tach mydlar­skich. Każ­dy maluch przy pomo­cy Pana Pio­tra stwo­rzył swo­je wyma­rzo­ne mydeł­ko o róż­nych wzo­rach i prze­pięk­nych zapa­chach. Teraz przed­szko­la­ki wrę­cza mydeł­ka jako pięk­ny pre­zent na Dzień Bab­ci i Dziadka.


Wstecz