V Powia­towy Konkurs Recy­ta­tors­ki „Trudne wier­szy­ki łamiące języki”

 

1Od 6 do 10 czer­w­ca 2022 r. w Powia­towej Bib­liotece w Wejherowie wybrani uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w V Powia­towym Konkur­sie Recy­ta­torskim „Trudne wier­szy­ki łamiące języ­ki”. Przegląd został zor­ga­ni­zowany w ramach obchodów Między­nar­o­dowego Dnia Języ­ka Ojczys­tego, a celem konkur­su było wzbudze­nie zain­tere­sowa­nia poezją dziecięcą, rozwi­janie i pro­mowanie uzdol­nień recy­ta­tors­kich oraz ksz­tał­towanie wrażli­woś­ci na pię­kno języ­ka ojczystego.
Pomi­mo trud­nych językowo wier­szy i wys­tąpi­enia na sce­nie przed niez­naną pub­licznoś­cią wszyscy poradzili sobie celu­ją­co. Wiel­ki sukces odniosło tro­je z dzieci:
Witold Okrój – II miejsce w kat­e­gorii V (3/4 latki),
Julia Szul­ta – wyróżnie­nie w kat­e­gorii V (3/4 latki), 
Mela­nia Engel­brecht – wyróżnie­nie w kat­e­gorii II (uczniowie klas I‑II).
Uczest­ni­cy zaskoczyli nie tylko piękną dykcją i inter­pre­tacją, ale też stro­ja­mi i rek­wiz­y­ta­mi. Do konkur­su dzieci przy­go­tował szkol­ny logope­da p. Karoli­na Mach oraz wychowaw­cy. Ogromne wspar­cie recy­ta­torom okazy­wali rodz­ice, którzy towarzyszyli im pod­czas wys­tępu. W oczeki­wa­niu na werdykt dzieciom nie zabrakło dobrej zabawy z ani­ma­tora­mi i iluzjon­istą. Pamię­ta­j­cie, że każdy wys­tępu­ją­cy jest zwycięzcą!


Wstecz