V Powia­to­wy Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języki”

 

1Od 6 do 10 czerw­ca 2022 r. w Powia­to­wej Biblio­te­ce w Wej­he­ro­wie wybra­ni ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w V Powia­to­wym Kon­kur­sie Recy­ta­tor­skim „Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języ­ki”. Prze­gląd został zor­ga­ni­zo­wa­ny w ramach obcho­dów Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Języ­ka Ojczy­ste­go, a celem kon­kur­su było wzbu­dze­nie zain­te­re­so­wa­nia poezją dzie­cię­cą, roz­wi­ja­nie i pro­mo­wa­nie uzdol­nień recy­ta­tor­skich oraz kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści na pięk­no języ­ka ojczystego.
Pomi­mo trud­nych języ­ko­wo wier­szy i wystą­pie­nia na sce­nie przed nie­zna­ną publicz­no­ścią wszy­scy pora­dzi­li sobie celu­ją­co. Wiel­ki suk­ces odnio­sło tro­je z dzieci:
Witold Okrój – II miej­sce w kate­go­rii V (3/4 latki),
Julia Szul­ta – wyróż­nie­nie w kate­go­rii V (3/4 latki), 
Mela­nia Engel­brecht – wyróż­nie­nie w kate­go­rii II (ucznio­wie klas I‑II).
Uczest­ni­cy zasko­czy­li nie tyl­ko pięk­ną dyk­cją i inter­pre­ta­cją, ale też stro­ja­mi i rekwi­zy­ta­mi. Do kon­kur­su dzie­ci przy­go­to­wał szkol­ny logo­pe­da p. Karo­li­na Mach oraz wycho­waw­cy. Ogrom­ne wspar­cie recy­ta­to­rom oka­zy­wa­li rodzi­ce, któ­rzy towa­rzy­szy­li im pod­czas wystę­pu. W ocze­ki­wa­niu na wer­dykt dzie­ciom nie zabra­kło dobrej zaba­wy z ani­ma­to­ra­mi i ilu­zjo­ni­stą. Pamię­taj­cie, że każ­dy wystę­pu­ją­cy jest zwycięzcą!


Wstecz