Uroczyste zakończe­nie roku szkolnego

SONY DSC„Wszys­tko, co zdarza się raz, może już nie przy­darzyć się nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno i trze­ci.” (P. Coelho)
Uroczyste zakończe­nie roku to dla każdego ucz­nia chwila niezwyk­le rados­na, niosą­ca za sobą trud dziesię­ciu miesię­cy nau­ki, jed­nocześnie jed­nak rozpoczy­na­ją­ca okres dwu­miesięcznej zabawy, rozry­w­ki i beztroski.19 czer­w­ca wszyscy uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 spotkali się na uroczys­toś­ci zakończenia roku wraz z rodzi­ca­mi, nauczy­ciela­mi i dyrekcją szkoły. Odby­wało się to w dwóch eta­pach: o godz. 9.00 klasy 1–5, następ­nie – o godz. 11.00 żeg­na­jące mury „jedyn­ki” – klasy 6. W trak­cie obu uroczys­toś­ci dyrek­tor szkoły — pan  Dar­iusz Romp­ca z radoś­cią dziękował wszys­tkim za ciężką  pracę w ciągu tego roku oraz pod­sumował  ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. Głos zabrali także przy­byli goś­cie: pan Jarosław Wejer — wójt Gminy Luzi­no, ks. kanon­ik Walde­mar Waluk–  pro­boszcz parafii św. Wawrzyń­ca oraz pani Iwona Naczk — prze­wod­niczą­ca Rady Rodz­iców. Wręc­zono również nagrody przyz­nane przez Radę Rodz­iców dla uczniów osią­ga­ją­cych wysok­ie wyni­ki w nauce, konkur­sach i zawodach sportowych. O godz. 11.00 pan dyrek­tor wraz z przy­były­mi gość­mi i wychowaw­ca­mi wręczał świadect­wa pro­mo­cyjne absol­wen­tom klas szóstych. Po ofic­jal­nych apelach uczniowie wraz z wychowaw­ca­mi udali się do swoich sal. Wszys­tkim uczniom i nauczy­cielom życzymy udanych wakacji, a tym którzy pożeg­nali mury Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 życzymy owoc­nych sukcesów w dal­szej edukacji w SP nr 2 w Luzinie.