Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkolnego

SONY DSC„Wszyst­ko, co zda­rza się raz, może już nie przy­da­rzyć się nigdy wię­cej, ale to, co zda­rza się dwa razy, zda­rzy się na pew­no i trze­ci.” (P. Coelho)
Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku to dla każ­de­go ucznia chwi­la nie­zwy­kle rado­sna, nio­są­ca za sobą trud dzie­się­ciu mie­się­cy nauki, jed­no­cze­śnie jed­nak roz­po­czy­na­ją­ca okres dwu­mie­sięcz­nej zaba­wy, roz­ryw­ki i beztroski.19 czerw­ca wszy­scy ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 spo­tka­li się na uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia roku wraz z rodzi­ca­mi, nauczy­cie­la­mi i dyrek­cją szko­ły. Odby­wa­ło się to w dwóch eta­pach: o godz. 9.00 kla­sy 1–5, następ­nie – o godz. 11.00 żegna­ją­ce mury „jedyn­ki” – kla­sy 6. W trak­cie obu uro­czy­sto­ści dyrek­tor szko­ły — pan  Dariusz Romp­ca z rado­ścią dzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ką  pra­cę w cią­gu tego roku oraz pod­su­mo­wał  waż­niej­sze wyda­rze­nia, któ­re odby­ły się w naszej szko­le. Głos zabra­li tak­że przy­by­li goście: pan Jaro­sław Wejer — wójt Gmi­ny Luzi­no, ks. kano­nik Wal­de­mar Waluk–  pro­boszcz para­fii św. Waw­rzyń­ca oraz pani Iwo­na Naczk — prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców. Wrę­czo­no rów­nież nagro­dy przy­zna­ne przez Radę Rodzi­ców dla uczniów osią­ga­ją­cych wyso­kie wyni­ki w nauce, kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych. O godz. 11.00 pan dyrek­tor wraz z przy­by­ły­mi gość­mi i wycho­waw­ca­mi wrę­czał świa­dec­twa pro­mo­cyj­ne absol­wen­tom klas szó­stych. Po ofi­cjal­nych ape­lach ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi uda­li się do swo­ich sal. Wszyst­kim uczniom i nauczy­cie­lom życzy­my uda­nych waka­cji, a tym któ­rzy poże­gna­li mury Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 życzy­my owoc­nych suk­ce­sów w dal­szej edu­ka­cji w SP nr 2 w Luzinie.