Uczniowie uczą się podróżować

SONY DSCW dni­ach 09–16 X 2018r. uczniowie klas czwartych i pią­tych brali udzi­ał w zaję­ci­ach w ramach siód­mej edy­cji pro­gra­mu „Wychowanie komu­nika­cyjne” Zostały one zor­ga­ni­zowane przez Met­ro­pol­i­tal­ny Związek Komu­nika­cyjny Zato­ki Gdańskiej”. Udzi­ał w nich był bezpłat­ny i został sfi­nan­sowany z budże­tu gminy. Pod­czas dwóch godzin lek­cyjnych prowadzą­cy starali się wzbudz­ić w młodych ludzi­ach postawę świadomego użytkown­i­ka trans­portu zbiorowego. Uczniowie uczyli się korzys­tać z rozkładu jazdy. Dowiedzieli się jak bez­piecznie podróżować i jaki środek trans­portu wybrać, aby szy­bko i sprawnie dotrzeć do celu. Wykony­wali różnorodne zada­nia, pod­czas których musieli wykazać się wiedzą i zdoby­ty­mi umiejęt­noś­ci­a­mi, Za poprawnie rozwiązane zada­nia dzieci otrzymy­wały drob­ne upomin­ki, z których bard­zo się cieszyły. Jeżeli od najmłod­szych lat nie będziemy ksz­tał­tować uczniów na świadomych użytkown­ików komu­nikacji miejskiej, sto­su­ją­cych w prak­tyce zasady zrównoważonego trans­portu, za kil­ka lat  przy­będzie nam rzesza kon­ser­waty­wnie nastaw­ionych kierow­ców. Od lat zwięk­sza się licz­ba użytkown­ików trans­portu indy­wid­u­al­nego, a licz­ba osób korzys­ta­ją­cych z komu­nikacji miejskiej male­je. Najważniejszym zadaniem dorosłych jest to, aby przekon­ać  najmłod­szych, że podróżowanie pociągiem, czy auto­busem może być nie tylko tańsze i bardziej eko­log­iczne, ale również kom­for­towe i przyjemne.Na zakończe­nie zajęć dzieci otrzy­mały map­kę, na której mogą sprawdz­ić połączenia komu­nika­cyjne real­i­zowane przez MZKZG.


Wstecz