Ucznio­wie uczą się podróżować

SONY DSCW dniach 09–16 X 2018r. ucznio­wie klas czwar­tych i pią­tych bra­li udział w zaję­ciach w ramach siód­mej edy­cji pro­gra­mu „Wycho­wa­nie komu­ni­ka­cyj­ne” Zosta­ły one zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Metro­po­li­tal­ny Zwią­zek Komu­ni­ka­cyj­ny Zato­ki Gdań­skiej”. Udział w nich był bez­płat­ny i został sfi­nan­so­wa­ny z budże­tu gmi­ny. Pod­czas dwóch godzin lek­cyj­nych pro­wa­dzą­cy sta­ra­li się wzbu­dzić w mło­dych ludziach posta­wę świa­do­me­go użyt­kow­ni­ka trans­por­tu zbio­ro­we­go. Ucznio­wie uczy­li się korzy­stać z roz­kła­du jaz­dy. Dowie­dzie­li się jak bez­piecz­nie podró­żo­wać i jaki śro­dek trans­por­tu wybrać, aby szyb­ko i spraw­nie dotrzeć do celu. Wyko­ny­wa­li róż­no­rod­ne zada­nia, pod­czas któ­rych musie­li wyka­zać się wie­dzą i zdo­by­ty­mi umie­jęt­no­ścia­mi, Za popraw­nie roz­wią­za­ne zada­nia dzie­ci otrzy­my­wa­ły drob­ne upo­min­ki, z któ­rych bar­dzo się cie­szy­ły. Jeże­li od naj­młod­szych lat nie będzie­my kształ­to­wać uczniów na świa­do­mych użyt­kow­ni­ków komu­ni­ka­cji miej­skiej, sto­su­ją­cych w prak­ty­ce zasa­dy zrów­no­wa­żo­ne­go trans­por­tu, za kil­ka lat  przy­bę­dzie nam rze­sza kon­ser­wa­tyw­nie nasta­wio­nych kie­row­ców. Od lat zwięk­sza się licz­ba użyt­kow­ni­ków trans­por­tu indy­wi­du­al­ne­go, a licz­ba osób korzy­sta­ją­cych z komu­ni­ka­cji miej­skiej male­je. Naj­waż­niej­szym zada­niem doro­słych jest to, aby prze­ko­nać  naj­młod­szych, że podró­żo­wa­nie pocią­giem, czy auto­bu­sem może być nie tyl­ko tań­sze i bar­dziej eko­lo­gicz­ne, ale rów­nież kom­for­to­we i przyjemne.Na zakoń­cze­nie zajęć dzie­ci otrzy­ma­ły map­kę, na któ­rej mogą spraw­dzić połą­cze­nia komu­ni­ka­cyj­ne reali­zo­wa­ne przez MZKZG.


Wstecz