Turniej tablicz­ki mnożenia

120 czer­w­ca 2022 r. uczniowie klas III uczest­niczyli w Turnieju Tablicz­ki Mnoże­nia. Głównym celem tej akcji było rozwi­janie zain­tere­sowań matem­aty­cznych. Miała ona zachę­cić do przy­pom­nienia dzieciom tablicz­ki mnoże­nia w przy­jem­ny i niecodzi­en­ny sposób, a także uświadomić, iż zna­jo­mość jej jest niezbęd­na w życiu codziennym.
Uczniowie sprawdza­li swo­ją wiedzę rozwiązu­jąc przykłady na czas w pro­gramie Wordwall.

Mis­trza­mi Tablicz­ki Mnoże­nia zostali:
Miejsce I      Kaje­tan Formela — klasa III B
Miejsce II     Igor Wasyl­ka – klasa III D
Miejsce III    Tymon Formela – klasa III B
Grat­u­lu­je­my wszys­tkim uczestnikom!


Wstecz