Tur­niej tablicz­ki mnożenia

120 czerw­ca 2022 r. ucznio­wie klas III uczest­ni­czy­li w Tur­nie­ju Tablicz­ki Mno­że­nia. Głów­nym celem tej akcji było roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań mate­ma­tycz­nych. Mia­ła ona zachę­cić do przy­po­mnie­nia dzie­ciom tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny i nie­co­dzien­ny spo­sób, a tak­że uświa­do­mić, iż zna­jo­mość jej jest nie­zbęd­na w życiu codziennym.
Ucznio­wie spraw­dza­li swo­ją wie­dzę roz­wią­zu­jąc przy­kła­dy na czas w pro­gra­mie Wordwall.

Mistrza­mi Tablicz­ki Mno­że­nia zostali:
Miej­sce I      Kaje­tan For­me­la — kla­sa III B
Miej­sce II     Igor Wasyl­ka – kla­sa III D
Miej­sce III    Tymon For­me­la – kla­sa III B
Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczestnikom!


Wstecz