Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języki

zosiaW dniach od 05.02–08.02 w Powia­to­wej Biblio­te­ce w Wej­he­ro­wie odbył się III Powia­to­wy Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języ­ki”. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji obcho­dów Dnia Języ­ka Ojczy­ste­go. Ucznio­wie naszej szko­ły wystą­pi­li w nim po raz pierw­szy. Dzie­ci repre­zen­tu­ją­ce naszą szko­łę nie tyl­ko zasko­czy­ły pięk­ną dyk­cją i inter­pre­ta­cją tek­stu, ale też zadzi­wi­ły stro­jem i rekwi­zy­ta­mi. Uczniów przy­go­to­wa­li do tego kon­kur­su: szkol­ni logo­pe­dzi: p. Wero­ni­ki Engel­brecht i p. Jolan­ty Bań­ko, wycho­waw­cy  klas oraz rodzi­ce.  Kon­ku­ren­cja była spo­ra, gdyż pod­czas każ­de­go dnia kon­kur­su  prze­słu­chi­wa­no czter­dzie­ścio­ro dzie­ci z całe­go powia­tu. Mali arty­ści przed­sta­wi­li utwo­ry takich auto­rów jak: Jana Brze­chwy, Julia­na Tuwi­ma, Marii Konop­nic­kiej, Agniesz­ki Gali­cy. Wszy­scy wystę­pu­ją­cy pre­zen­to­wa­li nie­zwy­kle wyso­ki poziom. Wiel­ki suk­ces odnio­sła Mile­na Bar­tek z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go OP6F. Za pięk­ną inter­pre­ta­cję wier­sza Jana Brze­chwy „Na stra­ga­nie” otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie, z cze­go jeste­śmy bar­dzo dum­ni! Po pięk­nych pre­zen­ta­cjach biblio­te­ka przy­go­to­wa­ła dla dzie­ci spek­takl w wyko­na­niu arty­stów z „Tar­ta­ru Pana O”. Dzie­ci wró­ci­ły do domów z uśmie­cha­mi na twa­rzy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom oraz rodzi­com za trud wło­żo­ny w przy­go­to­wa­nie do konkursu!


Wstecz