Trudne wier­szy­ki łamiące języki

zosiaW dni­ach od 05.02–08.02 w Powia­towej Bib­liotece w Wejherowie odbył się III Powia­towy Konkurs Recy­ta­tors­ki „Trudne wier­szy­ki łamiące języ­ki”. Konkurs został zor­ga­ni­zowany z okazji obchodów Dnia Języ­ka Ojczys­tego. Uczniowie naszej szkoły wys­tąpili w nim po raz pier­wszy. Dzieci reprezen­tu­jące naszą szkołę nie tylko zaskoczyły piękną dykcją i inter­pre­tacją tek­stu, ale też zadzi­wiły stro­jem i rek­wiz­y­ta­mi. Uczniów przy­go­towali do tego konkur­su: szkol­ni logope­dzi: p. Weroni­ki Engel­brecht i p. Jolan­ty Bańko, wychowaw­cy  klas oraz rodz­ice.  Konkurenc­ja była spo­ra, gdyż pod­czas każdego dnia konkur­su  przesłuchi­wano czter­dzieś­cioro dzieci z całego powiatu. Mali artyś­ci przed­staw­ili utwory takich autorów jak: Jana Brzech­wy, Juliana Tuwima, Marii Konop­nick­iej, Agniesz­ki Gal­i­cy. Wszyscy wys­tępu­ją­cy prezen­towali niezwyk­le wyso­ki poziom. Wiel­ki sukces odniosła Mile­na Bartek z Odd­zi­ału Przed­szkol­nego OP6F. Za piękną inter­pre­tację wier­sza Jana Brzech­wy „Na stra­ganie” otrzy­mała wyróżnie­nie, z czego jesteśmy bard­zo dum­ni! Po pięknych prezen­tac­jach bib­liote­ka przy­go­towała dla dzieci spek­takl w wyko­na­niu artys­tów z „Tar­taru Pana O”. Dzieci wró­ciły do domów z uśmiecha­mi na twarzy. Dzięku­je­my wszys­tkim uczest­nikom oraz rodz­i­com za trud włożony w przy­go­towanie do konkursu!


Wstecz