„Tak, POMAGAM!”

1W dni­ach 25 i 26 mar­ca 2022 roku mieszkań­cy Luz­i­na mogli dołączyć do ogólnopol­skiej akcji Car­i­tas orga­nizu­jącej w mar­ke­tach już dwudzi­estą zbiórkę żywnoś­ci pod hasłem „Tak, POMAGAM!”. Pod­czas wielka­noc­nej zbiór­ki wolon­tar­iusze ze Szkol­nego Koła Car­i­tas przy naszej szkole zbier­ali artykuły spoży­w­cze, które w najbliższą sobotę przekaże­my ks. Janowi Wój­cikowi, pro­boszc­zowi parafii św. Mikoła­ja w Rohatyniu na Ukrainie.
Dzię­ki hojnoś­ci dar­czyńców zebral­iśmy blisko 400 kg towaru! Bard­zo dzięku­je­my ofi­ar­o­daw­com za otwarte ser­ca, pra­cown­ikom sklepu Net­to za życ­zli­wość i dobrą atmos­ferę, a przede wszys­tkim naszym młodym wolon­tar­ius­zom ze Szkol­nego Koła Car­i­tas! DOBRA ROBOTA! Oso­by potrze­bu­jące moż­na również wesprzeć wysyła­jąc SMS pod chary­taty­wny numer 72052 z hasłem PACZKA (koszt to 2,46 z VAT).


Wstecz