„Tak, POMAGAM!”

1W dniach 25 i 26 mar­ca 2022 roku miesz­kań­cy Luzi­na mogli dołą­czyć do ogól­no­pol­skiej akcji Cari­tas orga­ni­zu­ją­cej w mar­ke­tach już dwu­dzie­stą zbiór­kę żyw­no­ści pod hasłem „Tak, POMAGAM!”. Pod­czas wiel­ka­noc­nej zbiór­ki wolon­ta­riu­sze ze Szkol­ne­go Koła Cari­tas przy naszej szko­le zbie­ra­li arty­ku­ły spo­żyw­cze, któ­re w naj­bliż­szą sobo­tę prze­ka­że­my ks. Jano­wi Wój­ci­ko­wi, pro­bosz­czo­wi para­fii św. Miko­ła­ja w Roha­ty­niu na Ukrainie.
Dzię­ki hoj­no­ści dar­czyń­ców zebra­li­śmy bli­sko 400 kg towa­ru! Bar­dzo dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com za otwar­te ser­ca, pra­cow­ni­kom skle­pu Net­to za życz­li­wość i dobrą atmos­fe­rę, a przede wszyst­kim naszym mło­dym wolon­ta­riu­szom ze Szkol­ne­go Koła Cari­tas! DOBRA ROBOTA! Oso­by potrze­bu­ją­ce moż­na rów­nież wes­przeć wysy­ła­jąc SMS pod cha­ry­ta­tyw­ny numer 72052 z hasłem PACZKA (koszt to 2,46 z VAT).


Wstecz