Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia w gru­pie OP 6A

1W dniu 25.11.2021 r. przed­szko­la­ki z gr. OP 6A uczest­ni­czy­ły w obcho­dach Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia. W tym weso­łym dniu przed­szko­la­ki cze­ka­ło wie­le atrak­cji. Zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­nej zaba­wy, gdzie pozna­ły histo­rię ich świę­ta, oglą­da­ły o nich baj­ki, pre­zen­ta­cję przed­sta­wia­ją­cą ilu­stra­cje i imio­na róż­nych misiów.
Bawi­ły się m. in. przy pio­sen­kach: “Dwa malut­kie misie”, “Jadą, jadą misie”, bra­ły udział w róż­nych zaba­wach rucho­wych, kon­kur­sach, quizach, zga­dy­wan­kach, oraz wyko­ny­wa­ły prze­pięk­ne pra­ce pla­stycz­ne. Dzień Plu­szo­we­go Misia w naszym przed­szko­lu był pełen uśmie­chu i świet­nej zaba­wy. Już dziś z nie­cier­pli­wo­ścią dzie­ci ocze­ku­ją na kolej­ne Świę­to Plu­szo­we­go Misia. Mamy nadzie­ję, że to wiel­kie misio­we przy­ję­cie zosta­nie w naszych wspo­mnie­niach na dłu­gi czas.


Wstecz