Świa­towy Dzień Plus­zowego Misia w grupie OP 6A

1W dniu 25.11.2021 r. przed­szko­la­ki z gr. OP 6A uczest­niczyły w obchodach Świa­towego Dnia Plus­zowego Misia. W tym wesołym dniu przed­szko­la­ki czekało wiele atrakcji. Zostały zapros­zone do wspól­nej zabawy, gdzie poz­nały his­torię ich świę­ta, oglą­dały o nich baj­ki, prezen­tację przed­staw­ia­jącą ilus­trac­je i imiona różnych misiów.
Baw­iły się m. in. przy piosenkach: “Dwa malutkie misie”, “Jadą, jadą misie”, brały udzi­ał w różnych zabawach ruchowych, konkur­sach, quizach, zgady­wankach, oraz wykony­wały przepiękne prace plas­ty­czne. Dzień Plus­zowego Misia w naszym przed­szkolu był pełen uśmiechu i świet­nej zabawy. Już dziś z niecier­pli­woś­cią dzieci oczeku­ją na kole­jne Świę­to Plus­zowego Misia. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyję­cie zostanie w naszych wspom­nieni­ach na dłu­gi czas.


Wstecz