Światowy Dzień Autyzmu

1„Autyzm razem – nie obok” – pod takim hasłem pier­wszy raz  2 kwiet­nia uczniowie naszej szkoły wyrazili swo­ją sol­i­darność z osoba­mi z autyzmem, wielu z nich ubrało się na niebiesko i przyniosło niebieskie balony.  Uczniowie klas 0 — III  oglą­dali prezen­tację, wyjaś­ni­a­jącą poję­cie autyz­mu i zachowa­nia mu towarzyszące. Roz­maw­iali o tym, czym jest autyzm, dowiedzieli się, że nie jest on chorobą, a całoś­ciowym zaburze­niem roz­wo­ju dziec­ka o podłożu neu­ro­log­icznym. Następ­nie pod­czas zajęć prak­ty­cznych dzieci miały możli­wość prze­niesienia się w “niebies­ki świat”, czemu towarzyszyły wielkie emoc­je, a także wysłucha­nia lis­tu  autysty­cznego chłop­ca – Antka. Star­si uczniowie poz­nali his­torię Marii, co wywołało wiele emocji. Etapem kończą­cym zaję­cia było ułoże­nie hasła z pik­togramów. Dało to wyraz naszej sol­i­darnoś­ci i świado­moś­ci tego, czym jest autyzm. Akc­ja przy­bliżyła uczniom poję­cie autyz­mu i pokaza­ła, jak mogą pomóc dzieciom z autyzmem. Była też wspani­ałą lekcją zrozu­mienia i tol­er­ancji dla całej społecznoś­ci naszej szkoły. Deko­rację szkoły oraz sce­nar­iusze zajęć na Świa­towy Dzień Autyz­mu przy­go­towały nauczy­ciele wspo­ma­ga­ją­cy (J.Wołoszynek, N.Podwojska, K.Gruba, J.Wenta, Ż.Szymerowska, A.Sitny i S.Willa).


Wstecz