Światowy Dzień Autyzmu

1„Autyzm razem – nie obok” – pod takim hasłem pierw­szy raz  2 kwiet­nia ucznio­wie naszej szko­ły wyra­zi­li swo­ją soli­dar­ność z oso­ba­mi z auty­zmem, wie­lu z nich ubra­ło się na nie­bie­sko i przy­nio­sło nie­bie­skie balo­ny.  Ucznio­wie klas 0 — III  oglą­da­li pre­zen­ta­cję, wyja­śnia­ją­cą poję­cie auty­zmu i zacho­wa­nia mu towa­rzy­szą­ce. Roz­ma­wia­li o tym, czym jest autyzm, dowie­dzie­li się, że nie jest on cho­ro­bą, a cało­ścio­wym zabu­rze­niem roz­wo­ju dziec­ka o pod­ło­żu neu­ro­lo­gicz­nym. Następ­nie pod­czas zajęć prak­tycz­nych dzie­ci mia­ły moż­li­wość prze­nie­sie­nia się w “nie­bie­ski świat”, cze­mu towa­rzy­szy­ły wiel­kie emo­cje, a tak­że wysłu­cha­nia listu  auty­stycz­ne­go chłop­ca – Ant­ka. Star­si ucznio­wie pozna­li histo­rię Marii, co wywo­ła­ło wie­le emo­cji. Eta­pem koń­czą­cym zaję­cia było uło­że­nie hasła z pik­to­gra­mów. Dało to wyraz naszej soli­dar­no­ści i świa­do­mo­ści tego, czym jest autyzm. Akcja przy­bli­ży­ła uczniom poję­cie auty­zmu i poka­za­ła, jak mogą pomóc dzie­ciom z auty­zmem. Była też wspa­nia­łą lek­cją zro­zu­mie­nia i tole­ran­cji dla całej spo­łecz­no­ści naszej szko­ły. Deko­ra­cję szko­ły oraz sce­na­riu­sze zajęć na Świa­to­wy Dzień Auty­zmu przy­go­to­wa­ły nauczy­cie­le wspo­ma­ga­ją­cy (J.Wołoszynek, N.Podwojska, K.Gruba, J.Wenta, Ż.Szymerowska, A.Sitny i S.Willa).


Wstecz