Świat Nor­wi­dem malo­wa­ny… Lek­cja biblio­tecz­na o poezji

glowne-zdjecieDzię­ki współ­pra­cy z Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tu­ry i uprzej­mo­ści luziń­skiej artyst­ki-pani Mał­go­rza­ty Kotłow­skiej od 15 lute­go w murach Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­wa się wysta­wa prac rzeź­biar­ki, malar­ki i absol­went­ki gdań­skiej ASP. Nawią­zu­jąc do prac pani Mał­go­rza­ty  Kotłow­skiej oraz się­ga­jąc do poezji jed­ne­go z naj­wszech­stron­niej­szych pol­skich arty­stów-Cypria­na Kami­la Nor­wi­da, na któ­re­go obra­zo­wa­nie poetyc­kie wpły­wa­ło rów­nież  malar­stwo, rzeź­ba i muzy­ka, nauczy­ciel biblio­te­karz pra­gnął przy­bli­żyć twór­czość wybit­ne­go poety, zwró­cić uwa­gę na roz­bu­dza­nie zain­te­re­so­wań, inspi­ro­wa­nie się pięk­nem świa­ta, czło­wie­ka, „roz­wi­ja­niem skrzy­deł” poprzez pra­cę rozu­mia­ną jako dobro.
Obra­zy Pani Kotłow­skiej nawią­zy­wa­ły do tema­tu prze­mi­ja­nia, wiersz Nor­wi­da doty­czył tęsk­no­ty za tym, co prze­mi­nę­ło. Obraz i sło­wo splo­tły się wza­jem­nie, two­rząc temat do zajęć. Ucznio­wie usły­sze­li wiersz C. K. Nor­wi­da pt. „Moja piosn­ka II” w aktor­skiej inter­pre­ta­cji, następ­nie pra­co­wa­li w 2–3 oso­bo­wych zespo­łach z narzę­dzia­mi TiK, two­rząc pro­jekt pla­ka­tu z ele­men­ta­mi gra­ficz­ny­mi, w posta­ci wybra­ne­go przez nich obra­zu, fra­za­mi oraz z odpo­wied­nią kolorystyką.


Wstecz