Świat Nor­wi­dem mal­owany… Lekc­ja bib­liotecz­na o poezji

glowne-zdjecieDzię­ki współpra­cy z Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tu­ry i uprze­j­moś­ci luz­ińskiej artys­t­ki-pani Mał­gorzaty Kotłowskiej od 15 lutego w murach Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odby­wa się wys­tawa prac rzeźbiar­ki, malar­ki i absol­wen­t­ki gdańskiej ASP. Naw­iązu­jąc do prac pani Mał­gorzaty  Kotłowskiej oraz się­ga­jąc do poezji jed­nego z najwszech­stron­niejszych pol­s­kich artys­tów-Cypri­ana Kami­la Nor­wi­da, na którego obra­zowanie poe­t­y­ck­ie wpły­wało również  malarst­wo, rzeź­ba i muzy­ka, nauczy­ciel bib­liotekarz prag­nął przy­bliżyć twór­c­zość wybit­nego poe­ty, zwró­cić uwagę na rozbudzanie zain­tere­sowań, inspirowanie się pięknem świa­ta, człowieka, „rozwi­janiem skrzy­deł” poprzez pracę rozu­mi­aną jako dobro.
Obrazy Pani Kotłowskiej naw­iązy­wały do tem­atu przemi­ja­nia, wier­sz Nor­wi­da doty­czył tęs­kno­ty za tym, co przem­inęło. Obraz i słowo splotły się wza­jem­nie, tworząc tem­at do zajęć. Uczniowie usłyszeli wier­sz C. K. Nor­wi­da pt. „Moja piosnka II” w aktorskiej inter­pre­tacji, następ­nie pra­cow­ali w 2–3 osobowych zespołach z narzędzi­a­mi TiK, tworząc pro­jekt plakatu z ele­men­ta­mi graficzny­mi, w postaci wybranego przez nich obrazu, fraza­mi oraz z odpowied­nią kolorystyką.


Wstecz