Spotkanie autorskie z panią Kasią Keller

113 kwiet­nia w ”Wypoży­czal­ni Marzeń”- bib­liotece szkol­nej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyło się spotkanie autorskie z panią Kasią Keller- pis­arką książek dla dzieci np. „Tomasz Nie­fart”, „Mal­win­ka i Lusia”, „W koło Macieju”, „Z kaje­tu Kaje­tana’ i innych. Pod­czas spotka­nia pani Kasia opowiedzi­ała dzieciom jaką drogę pokonu­je książ­ka, aby wylą­dować na bib­liotecznym regale.
Wspól­nie z ucz­ni­a­mi nasz gość określił i stworzył ide­al­nego pis­arza oraz pod­jął się pró­by „odnalezienia” wyobraźni w bib­liotece. Pani Kasia Keller opowiedzi­ała także his­torię swoich najnowszych książek oraz odpowiedzi­ała na szereg pytań od uczniów, którzy stworzyli na tę okoliczność prace plas­ty­czne do książ­ki pt. Tomasz Nie­fart”. Dzieci wzięły również udzi­ał w zabaw­ie, która pole­gała na wytłu­macze­niu nazwiska głównego bohat­era książ­ki pt. „Tomasz Nie­fart” oraz wymyśle­niu nowego nazwiska dla chłop­ca, które przyniosło­by mu szczęś­cie i sukces. Pani Kasi bard­zo spodobała się ta niespodzian­ka. Wszyscy uczest­ni­cy na zakończe­nie spotka­nia otrzy­mali pamiątkowe zakład­ki do książ­ki. Do spotka­nia dołączył również dyrek­tor ZSP w Luzinie- pan Dar­iusz Romp­ca, który wyraz­ił podziw dla zain­tere­sowań dzieci, podz­iękował pani Kasi Keller za spotkanie z ucz­ni­a­mi Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie. Bib­liote­ka Szkol­na serdecznie dzięku­je uczniom za udzi­ał  oraz nauczy­cielom wychowaw­com: pani Ire­nie Płukarskiej, pani Anecie Wiec­zorek, pani wicedyrek­tor Bar­barze Pobłock­iej, za przy­go­towanie uczniów do lekcji bib­liotecznej w formie spotka­nia autorskiego.


Wstecz