Spo­tka­nie autor­skie z panią Kasią Keller

113 kwiet­nia w ”Wypo­ży­czal­ni Marzeń”- biblio­te­ce szkol­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie autor­skie z panią Kasią Kel­ler- pisar­ką ksią­żek dla dzie­ci np. „Tomasz Nie­fart”, „Mal­win­ka i Lusia”, „W koło Macie­ju”, „Z kaje­tu Kaje­ta­na’ i innych. Pod­czas spo­tka­nia pani Kasia opo­wie­dzia­ła dzie­ciom jaką dro­gę poko­nu­je książ­ka, aby wylą­do­wać na biblio­tecz­nym regale.
Wspól­nie z ucznia­mi nasz gość okre­ślił i stwo­rzył ide­al­ne­go pisa­rza oraz pod­jął się pró­by „odna­le­zie­nia” wyobraź­ni w biblio­te­ce. Pani Kasia Kel­ler opo­wie­dzia­ła tak­że histo­rię swo­ich naj­now­szych ksią­żek oraz odpo­wie­dzia­ła na sze­reg pytań od uczniów, któ­rzy stwo­rzy­li na tę oko­licz­ność pra­ce pla­stycz­ne do książ­ki pt. Tomasz Nie­fart”. Dzie­ci wzię­ły rów­nież udział w zaba­wie, któ­ra pole­ga­ła na wytłu­ma­cze­niu nazwi­ska głów­ne­go boha­te­ra książ­ki pt. „Tomasz Nie­fart” oraz wymy­śle­niu nowe­go nazwi­ska dla chłop­ca, któ­re przy­nio­sło­by mu szczę­ście i suk­ces. Pani Kasi bar­dzo spodo­ba­ła się ta nie­spo­dzian­ka. Wszy­scy uczest­ni­cy na zakoń­cze­nie spo­tka­nia otrzy­ma­li pamiąt­ko­we zakład­ki do książ­ki. Do spo­tka­nia dołą­czył rów­nież dyrek­tor ZSP w Luzi­nie- pan Dariusz Romp­ca, któ­ry wyra­ził podziw dla zain­te­re­so­wań dzie­ci, podzię­ko­wał pani Kasi Kel­ler za spo­tka­nie z ucznia­mi Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Biblio­te­ka Szkol­na ser­decz­nie dzię­ku­je uczniom za udział  oraz nauczy­cie­lom wycho­waw­com: pani Ire­nie Płu­kar­skiej, pani Ane­cie Wie­czo­rek, pani wice­dy­rek­tor Bar­ba­rze Pobłoc­kiej, za przy­go­to­wa­nie uczniów do lek­cji biblio­tecz­nej w for­mie spo­tka­nia autorskiego.


Wstecz