Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Październik 2021

SONY DSCDnia 8 październi­ka 2021r. w naszej szkole odbyła się uroczys­tość ślubowa­nia i pasowa­nia uczniów klas pier­wszych. Pasowanie  to jed­no z najważniejszych wydarzeń w szkol­nym życiu pier­ws­zok­la­sisty. Od tego dnia każde dziecko czu­je się już prawdzi­wym uczniem, czyli pełno­prawnym członkiem szkol­nej rodziny. Zan­im pier­ws­zok­lasiś­ci zostali przyję­ci do grona społecznoś­ci szkol­nej musieli przed­staw­ić to, czego już się w szkole nauczyli.
Gotowi, odświęt­nie ubrani i z uśmiecha­mi na twarzach przys­tąpili do zaprezen­towa­nia piosenek, które zaśpiewali nie tylko w języku pol­skim, ale także w ang­iel­skim i kaszub­skim. Recy­towali wier­sze oraz zatańczyli układ taneczny do utworu „Iko Iko”. Kole­jnym zadaniem, z którym dzieci poradz­iły sobie per­fek­cyjnie było udzie­le­nie odpowiedzi na pyta­nia egza­m­i­na­cyjne. Wszyscy zgod­nie stwierdzili, że egza­min zdali doskonale i  mogą już zostać przyję­ci do braci uczniowskiej. Pier­ws­zok­lasiś­ci ślubowali na sztan­dar szkoły. Następ­nie pan dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca dokon­ał aktu pasowa­nia na uczniów szkoły. Uczniowie otrzy­mali pamiątkowe dyplomy i legi­t­y­mac­je oraz drob­ne upomin­ki. Kochane Pier­wsza­ki! Cieszymy się, że jesteś­cie już ucz­ni­a­mi i życzymy Wam sukcesów w nauce. Niech zdoby­wanie wiedzy będzie dla Was radością!


Wstecz