Ślu­bo­wa­nie uczniów klas pierwszych 

Paź­dzier­nik 2021

SONY DSCDnia 8 paź­dzier­ni­ka 2021r. w naszej szko­le odby­ła się uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia i paso­wa­nia uczniów klas pierw­szych. Paso­wa­nie  to jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w szkol­nym życiu pierw­szo­kla­si­sty. Od tego dnia każ­de dziec­ko czu­je się już praw­dzi­wym uczniem, czy­li peł­no­praw­nym człon­kiem szkol­nej rodzi­ny. Zanim pierw­szo­kla­si­ści zosta­li przy­ję­ci do gro­na spo­łecz­no­ści szkol­nej musie­li przed­sta­wić to, cze­go już się w szko­le nauczyli.
Goto­wi, odświęt­nie ubra­ni i z uśmie­cha­mi na twa­rzach przy­stą­pi­li do zapre­zen­to­wa­nia pio­se­nek, któ­re zaśpie­wa­li nie tyl­ko w języ­ku pol­skim, ale tak­że w angiel­skim i kaszub­skim. Recy­to­wa­li wier­sze oraz zatań­czy­li układ tanecz­ny do utwo­ru „Iko Iko”. Kolej­nym zada­niem, z któ­rym dzie­ci pora­dzi­ły sobie per­fek­cyj­nie było udzie­le­nie odpo­wie­dzi na pyta­nia egza­mi­na­cyj­ne. Wszy­scy zgod­nie stwier­dzi­li, że egza­min zda­li dosko­na­le i  mogą już zostać przy­ję­ci do bra­ci uczniow­skiej. Pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wa­li na sztan­dar szko­ły. Następ­nie pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca doko­nał aktu paso­wa­nia na uczniów szko­ły. Ucznio­wie otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my i legi­ty­ma­cje oraz drob­ne upo­min­ki. Kocha­ne Pierw­sza­ki! Cie­szy­my się, że jeste­ście już ucznia­mi i życzy­my Wam suk­ce­sów w nauce. Niech zdo­by­wa­nie wie­dzy będzie dla Was radością!


Wstecz