Ślubowanie uczniów klas I 

89 październi­ka 2020 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyło się ślubowanie uczniów klas pier­wszych. Uroczys­tość prze­b­ie­gała w innych warunk­ach niż zwyk­le. Aby dos­tosować się do wymogów san­i­tarnych ze wzglę­du na COVID — 19, podzielono uczniów na dwie grupy.
Dziecku mógł towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun. Zan­im przyję­to dzieci do braci uczniowskiej, one wykaza­ły się już zdobytą wiedzą i umiejęt­noś­ci­a­mi. Wszys­tkim obec­nym zaim­ponowali śpiewem w trzech językach: pol­skim, ang­iel­skim i kaszub­skim oraz wiedzą o naszej małej i dużej ojczyźnie. Następ­nie pan dyrek­tor szkoły Dar­iusz Romp­ca, trzy­ma­jąc w ręce ogrom­ny ołówek, pasował 69 pier­wsza­ków na uczniów. Najmłod­si  naszej szkol­nej społecznoś­ci ślubowali na sztan­dar szkoły: „(…)pil­nie się uczyć, szanować nauczy­cieli i rodz­iców, dbać o dobre imię swo­jej klasy i szkoły, robić wszys­tko, by wyros­nąć na dobrych i mądrych ludzi.” Dyrekc­ja szkoły, wychowaw­cy oraz prze­wod­niczą­cy Rady Rodz­iców p. Grze­gorz Slas, pograt­u­lowali uczniom wkroczenia w pier­wszy etap eduka­cyjny i życzyli wielu sukcesów. Uroczys­tość  zakończyła się słod­kim akcen­tem. Pier­ws­zok­lasiś­ci otrzy­mali od rodz­iców tek­tur­owe ołów­ki wypełnione słodyczami.


Wstecz