Ślu­bo­wa­nie uczniów klas I 

89 paź­dzier­ni­ka 2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się ślu­bo­wa­nie uczniów klas pierw­szych. Uro­czy­stość prze­bie­ga­ła w innych warun­kach niż zwy­kle. Aby dosto­so­wać się do wymo­gów sani­tar­nych ze wzglę­du na COVID — 19, podzie­lo­no uczniów na dwie grupy.
Dziec­ku mógł towa­rzy­szyć tyl­ko jeden rodzic/opiekun. Zanim przy­ję­to dzie­ci do bra­ci uczniow­skiej, one wyka­za­ły się już zdo­by­tą wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi. Wszyst­kim obec­nym zaim­po­no­wa­li śpie­wem w trzech języ­kach: pol­skim, angiel­skim i kaszub­skim oraz wie­dzą o naszej małej i dużej ojczyź­nie. Następ­nie pan dyrek­tor szko­ły Dariusz Romp­ca, trzy­ma­jąc w ręce ogrom­ny ołó­wek, paso­wał 69 pierw­sza­ków na uczniów. Naj­młod­si  naszej szkol­nej spo­łecz­no­ści ślu­bo­wa­li na sztan­dar szko­ły: „(…)pil­nie się uczyć, sza­no­wać nauczy­cie­li i rodzi­ców, dbać o dobre imię swo­jej kla­sy i szko­ły, robić wszyst­ko, by wyro­snąć na dobrych i mądrych ludzi.” Dyrek­cja szko­ły, wycho­waw­cy oraz prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców p. Grze­gorz Slas, pogra­tu­lo­wa­li uczniom wkro­cze­nia w pierw­szy etap edu­ka­cyj­ny i życzy­li wie­lu suk­ce­sów. Uro­czy­stość  zakoń­czy­ła się słod­kim akcen­tem. Pierw­szo­kla­si­ści otrzy­ma­li od rodzi­ców tek­tu­ro­we ołów­ki wypeł­nio­ne słodyczami.


Wstecz