Sen­so­Nut­ki i SensoMisie

1Kolo­ro­we i wie­lo­zmy­sło­we, takie wła­śnie są inno­wa­cyj­ne zaję­cia reali­zo­wa­ne w gru­pie OP5B i OO 4/5 pro­wa­dzo­ne przez wycho­waw­ców Nata­lię Klas oraz Mag­da­le­nę Hinz. Sen­so­Nut­ki i Sen­so­Mi­sie przez cały rok świet­nie się bawiły.


Dzie­ci doświad­cza­ły wszyst­ki­mi zmy­sła­mi: doty­kiem, wzro­kiem, sma­kiem oraz węchem, co sprzy­ja­ło roz­ła­do­wa­niu napię­cia emo­cjo­nal­ne­go i mię­śnio­we­go. Przed­szko­la­ki roz­wi­ja­ły swo­ją kre­atyw­ność, podej­mu­jąc dzia­ła­nia nie­ogra­ni­cza­ją­ce ich wyobraź­ni. Wyra­ża­ły swo­je emo­cje, uczu­cia, pogłę­bia­ły rela­cje spo­łecz­ne z rówie­śni­ka­mi. Na każ­de kolej­ne zaję­cia cze­ka­li­śmy z nie­cier­pli­wo­ścią. W ramach naszych spo­tkań two­rzy­li­śmy butel­ki sen­so­rycz­ne, kolo­ro­wą i pach­ną­cą masę pla­stycz­ną oraz aksa­mit­ną. Przed­szko­la­ki samo­dziel­nie two­rzy­ły puch­ną­cą far­bę i wyko­rzy­sty­wa­ły ją do two­rze­nia swo­ich wła­snych dzieł sztu­ki oraz malo­wa­ły na mle­ku. Pod­czas ostat­nich zajęć odby­ła się lek­cja otwar­ta, w któ­rej uczest­ni­czy­li nauczy­cie­le oddzia­łów przed­szkol­nych wraz ze swo­imi gru­pa­mi. Tego dnia przy­go­to­wa­li­śmy dla dzie­ci coś spe­cjal­ne­go. W ogro­dzie przed­szkol­nym stwo­rzy­li­śmy nie­zwy­kły dywan sen­so­rycz­ny. Kolo­ro­wa ścież­ka, po któ­rej spa­ce­ro­wa­ły przed­szko­la­ki zawie­ra­ła zarów­no pro­duk­ty suche, jak i mokre. Zosta­ła tak przy­go­to­wa­na, aby małe stóp­ki mogły sty­kać się z powierzch­nia­mi o róż­nej fak­tu­rze, tem­pe­ra­tu­rze i twar­do­ści. Dzie­ci kro­czy­ły po dywa­nie z wiel­kim sku­pie­niu. Spo­tka­nie było peł­ne rado­ści i uśmie­chu. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.


Wstecz