Sen­soNut­ki i SensoMisie

1Kolorowe i wielozmysłowe, takie właśnie są innowa­cyjne zaję­cia real­i­zowane w grupie OP5B i OO 4/5 prowad­zone przez wychowaw­ców Natal­ię Klas oraz Mag­dalenę Hinz. Sen­soNut­ki i Sen­soMisie przez cały rok świet­nie się bawiły.


Dzieci doświad­cza­ły wszys­tki­mi zmysła­mi: dotykiem, wzrok­iem, smakiem oraz węchem, co sprzy­jało rozład­owa­niu napię­cia emocjon­al­nego i mięśniowego. Przed­szko­la­ki rozwi­jały swo­ją kreaty­wność, pode­j­mu­jąc dzi­ała­nia nieogranicza­jące ich wyobraźni. Wyrażały swo­je emoc­je, uczu­cia, pogłębi­ały relac­je społeczne z rówieśnika­mi. Na każde kole­jne zaję­cia czekaliśmy z niecier­pli­woś­cią. W ramach naszych spotkań tworzyliśmy butel­ki sen­so­ryczne, kolorową i pach­nącą masę plas­ty­czną oraz aksamit­ną. Przed­szko­la­ki samodziel­nie tworzyły puch­nącą far­bę i wyko­rzysty­wały ją do tworzenia swoich włas­nych dzieł sztu­ki oraz mal­owały na mleku. Pod­czas ostat­nich zajęć odbyła się lekc­ja otwarta, w której uczest­niczyli nauczy­ciele odd­zi­ałów przed­szkol­nych wraz ze swoi­mi gru­pa­mi. Tego dnia przy­go­towal­iśmy dla dzieci coś spec­jal­nego. W ogrodzie przed­szkol­nym stworzyliśmy niezwykły dywan sen­so­ryczny. Kolorowa ścież­ka, po której spacerowały przed­szko­la­ki zaw­ier­ała zarówno pro­duk­ty suche, jak i mokre. Została tak przy­go­towana, aby małe stóp­ki mogły stykać się z powierzch­ni­a­mi o różnej fak­turze, tem­per­aturze i twar­doś­ci. Dzieci kroczyły po dywanie z wielkim skupi­e­niu. Spotkanie było pełne radoś­ci i uśmiechu. Zaprasza­my do obe­jrzenia galerii zdjęć.


Wstecz