Świę­to Niepodległości

SONY DSC10 listopa­da w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie uczc­zono Świę­to Niepodległoś­ci. Uczniowie w tym dniu ubrani byli w odświętne stro­je, ozdo­bione biało-czer­wony­mi kotylion­a­mi. Tego dnia zaję­cia lek­cyjne poświę­cone były głównie his­torii naszego kra­ju. Wspom­i­nano pol­s­kich bohaterów wojen­nych- ludzi, którzy poświę­cili życie za naszą Ojczyznę. Zza drzwi wielu sal lek­cyjnych sły­chać było dob­ie­ga­jące nuty melodii patriotycznych.
Uczniowie wraz z wychowaw­ca­mi udali się na luz­ińs­ki cmen­tarz, by tam zapal­ić znicze na gro­bie więźniów obozu kon­cen­tra­cyjnego Stut­thof. Odwiedzili również miejsce przy uli­cy Koś­ciel­nej, gdzie stoi Pom­nik Towarzyst­wa Pow­stańców i Wojaków w Luzinie. Uczniowie pamięć poległych ucz­cili min­utą ciszy.


Wstecz