Świę­to Niepodległości

SONY DSC10 listo­pa­da w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie uczczo­no Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Ucznio­wie w tym dniu ubra­ni byli w odświęt­ne stro­je, ozdo­bio­ne bia­ło-czer­wo­ny­mi koty­lio­na­mi. Tego dnia zaję­cia lek­cyj­ne poświę­co­ne były głów­nie histo­rii nasze­go kra­ju. Wspo­mi­na­no pol­skich boha­te­rów wojen­nych- ludzi, któ­rzy poświę­ci­li życie za naszą Ojczy­znę. Zza drzwi wie­lu sal lek­cyj­nych sły­chać było dobie­ga­ją­ce nuty melo­dii patriotycznych.
Ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi uda­li się na luziń­ski cmen­tarz, by tam zapa­lić zni­cze na gro­bie więź­niów obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go Stut­thof. Odwie­dzi­li rów­nież miej­sce przy uli­cy Kościel­nej, gdzie stoi Pomnik Towa­rzy­stwa Powstań­ców i Woja­ków w Luzi­nie. Ucznio­wie pamięć pole­głych uczci­li minu­tą ciszy.


Wstecz