Real­iza­c­ja pro­jek­tu „Emoc­ja” — mod­uł IV „Kraina Empatii” w odd­zi­ałach przedszkolnych

1Dzieci z odd­zi­ałów przed­szkol­nych brały udzi­ał w zaję­ci­ach „Kraina Empatii” w ramach między­nar­o­dowego pro­jek­tu eduka­cyjnego „Emoc­ja”. Główny­mi cela­mi było ksz­tał­towanie umiejęt­noś­ci szanowa­nia innych oraz rozwi­janie wza­jem­nego zrozumienia.
Pod­czas zajęć przed­szko­la­ki grały w mem­o­ry, odgry­wały scen­ki, wykony­wały ćwiczenia wg. Metody Ruchu Rozwi­ja­jącego Weroni­ki Sher­borne, a także zas­tanaw­iały się nad znacze­niem słowa „empa­tia”.


Wstecz