Reali­za­cja pro­jek­tu „Emo­cja” — moduł IV „Kra­ina Empa­tii” w oddzia­łach przedszkolnych

1Dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych bra­ły udział w zaję­ciach „Kra­ina Empa­tii” w ramach mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go „Emo­cja”. Głów­ny­mi cela­mi było kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści sza­no­wa­nia innych oraz roz­wi­ja­nie wza­jem­ne­go zrozumienia.
Pod­czas zajęć przed­szko­la­ki gra­ły w memo­ry, odgry­wa­ły scen­ki, wyko­ny­wa­ły ćwi­cze­nia wg. Meto­dy Ruchu Roz­wi­ja­ją­ce­go Wero­ni­ki Sher­bor­ne, a tak­że zasta­na­wia­ły się nad zna­cze­niem sło­wa „empa­tia”.


Wstecz