Przed­szko­la­ki w „Ogrodzie sensorycznym”

 Pod­czas zajęć o tem­atyce wiosen­nej, grupy przed­szkolne zakładały hodowlę roślin. Siały nasiona, sadz­iły cebul­ki, a następ­nie opiekowały się swoi­mi kącika­mi przy­rod­niczy­mi. Mali ogrod­ni­cy codzi­en­nie sprawdza­li, czy nasion­ka zaczęły już kiełkować. Bard­zo zaan­gażowali się w opiekę nad wspól­ny­mi uprawami.
Niezmierną radość przyniosło dzieciom pojaw­ie­nie się pier­wszych roś­linek. Po przyjś­ciu do sali przed­szkol­nej zawsze sprawdza­li, czy mają one odpowied­nią ilość wody oraz słoń­ca.  Korzys­ta­jąc z pięknej pogody, wychowaw­czynie grup przed­szkol­nych zor­ga­ni­zowały wyjś­cie do „Ogro­du sen­so­rycznego”, w którym mogliśmy zostaw­ić nasze don­icz­ki z rośli­na­mi. Przed­szko­la­ki były zach­wycone tym niezwykłym miejscem. Cieka­wość dzieci nie znała granic. Uważnie oglą­dały, zadawały pyta­nia oraz przede wszys­tkim chęt­nie dzieliły się swoi­mi spostrzeże­ni­a­mi. Zain­tere­sowanie dzieci wzbudz­iły kolorowe biedron­ki i pszczół­ki, które pow­stały z kamieni oraz tajem­niczy mały domek dla owadów. Wiele radoś­ci spraw­ił również spac­er kolorową ścieżką sensoryczną. 


Wstecz