Przed­szko­la­ki w „Ogro­dzie sensorycznym”

 Pod­czas zajęć o tema­ty­ce wio­sen­nej, gru­py przed­szkol­ne zakła­da­ły hodow­lę roślin. Sia­ły nasio­na, sadzi­ły cebul­ki, a następ­nie opie­ko­wa­ły się swo­imi kąci­ka­mi przy­rod­ni­czy­mi. Mali ogrod­ni­cy codzien­nie spraw­dza­li, czy nasion­ka zaczę­ły już kieł­ko­wać. Bar­dzo zaan­ga­żo­wa­li się w opie­kę nad wspól­ny­mi uprawami.
Nie­zmier­ną radość przy­nio­sło dzie­ciom poja­wie­nie się pierw­szych rośli­nek. Po przyj­ściu do sali przed­szkol­nej zawsze spraw­dza­li, czy mają one odpo­wied­nią ilość wody oraz słoń­ca.  Korzy­sta­jąc z pięk­nej pogo­dy, wycho­waw­czy­nie grup przed­szkol­nych zor­ga­ni­zo­wa­ły wyj­ście do „Ogro­du sen­so­rycz­ne­go”, w któ­rym mogli­śmy zosta­wić nasze donicz­ki z rośli­na­mi. Przed­szko­la­ki były zachwy­co­ne tym nie­zwy­kłym miej­scem. Cie­ka­wość dzie­ci nie zna­ła gra­nic. Uważ­nie oglą­da­ły, zada­wa­ły pyta­nia oraz przede wszyst­kim chęt­nie dzie­li­ły się swo­imi spo­strze­że­nia­mi. Zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci wzbu­dzi­ły kolo­ro­we bie­dron­ki i psz­czół­ki, któ­re powsta­ły z kamie­ni oraz tajem­ni­czy mały domek dla owa­dów. Wie­le rado­ści spra­wił rów­nież spa­cer kolo­ro­wą ścież­ką sensoryczną. 


Wstecz