Przed­szko­la­ki pamiętają!

1„Jest taki dzień w roku… Kiedy reflek­s­ja w serce się wkra­da, deszc­zowy zazwyczaj i zim­ny… Dzień… 1‑go listopa­da. To taki czas zad­umy, mod­l­itwy nad zmarłych dusza­mi. Choć Ich już nie ma wśród nas… Kochamy nadal, więc pamiętamy.”
Dzieci z grup przed­szkol­nych wybrały się wraz ze swoi­mi  pani­a­mi na cmen­tarz. Pamię­tały również o  Pom­niku byłego Cmen­tarza Ewan­gelick­iego, Pom­niku Towarzyst­wa Pow­stańców i Wojaków  oraz  o  Pom­niku prof. Ger­ar­da Labudy, aby ucz­cić pamięć zmarłych, związanych z his­torią naszej placów­ki oraz naszego kra­ju. Dzieci zapal­iły znicze i odd­ały się chwili zad­umy. Wiz­y­ta w tych szczegól­nych miejs­cach poprzed­zona została pogadanką na tem­at trady­cji i zwycza­jów związanych z dniem 1 listopa­da. Przed­szko­la­ki doskonale wiedzi­ały, jak należy się zachować i jak ważny jest sza­cunek oraz zachowanie pamię­ci o osobach, które już od nas odeszły. Spac­er ale­jka­mi cmen­tarza był dla dzieci ogrom­nym przeży­ciem, szły sku­pi­one i bard­zo zaciekaw­ione. To była jed­na z ważniejszych lekcji wychowa­nia rodzin­nego, oby­wa­tel­skiego i patri­o­ty­cznego, która z pewnoś­cią pozostanie w pamię­ci dzieci.


Wstecz